خدمات شهری

وظایف خدمات شهری

خدمات شهری چیست؟ خدمات شهری یکی از واحدهایی است که وقتی در پارک قدم می زنید و از مناظر زیبای درختان لذت می بریم می بینیم تعدادی از نیروهای خدوم…
فهرست