آینده غذا و کشاورزی؛ روندها و چالش ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. چندرسانه ای
  4. chevron_right
  5. آینده غذا و کشاورزی؛ روندها و چالش ها

در طول قرن گذشته، پیشرفت عظیمی در سرتاسر جهان در بهبود رفاه بشر به دست آمده و جوامع به لطف جهش های کوانتومی در فناوری، شهرنشینی سریع و نوآوری ها در سیستم های تولید، ِ دستخوش تغییرات فراواني شده اند. هنوز شرایط امروز با جهان «عاری از ترس و نیاز» که در زمان تأسیس سازمان ملل متحد ترسیم شده بود، فاصلة بسیار دارد. به طور مشابه، کارهای زیادی مانده که باید انجام شود تا چشم انداز سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد محقق گردد. یعني خلق «جهانی عاری از گرسنگی و سوء تغذیه، جایی که غذا و کشاورزی، به شیوه ای پایدار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، به بهبود استانداردهای زندگی آنها کمك کند». این بخشی از ِ همة افراد به خصوص فقیرترین کتاب «آینده غذا و کشاورزی؛ چالش ها و روندها» به عنوان اولین جلد از کتب شش گانه ی ترجمه شده توسط مرکز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری در حوزه مسائل راهبردی بحران آب است. کتاب «آینده غذا و کشاورزی؛ چالش ها و روندها» ترجمه ای The future of food and agriculture-از گزارش « 2۰17 » است که در سال trends and challenges Food andتوسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( Agriculture Organization of the United ) منتشر شده است. این گزارش توسط حنظله سلیمانی Nations و سمیرا غلامرضا ترجمه و توسط موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی و با همكاری مرکز بررسی های استراتژیك صفحه به چاپ رسیده است. 287ریاست جمهوری در ) «جهانی 1 انداز سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو چشم عاری از گرسنگی و سوء تغذیه است، جایی که غذا و کشاورزی، محیطی، به به شیوه ای پایدار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست آنها ِ بهبود استانداردهای زندگی همة افراد به خصوص فقیرترین کمك مي کند» است که برای کمك به کشورهای عضو در راستای انداز، به صورت مجزا در سطح ملی و به صورت تحقق این چشم جمعی در سطح منطقه ای و جهانی، چالش های اصلی که بخش مواد غذایی و کشاورزی با آن مواجه است را در نظر می گیرد. مطالعه حاضر که با هدف مرور چهار سالة چارچوب راهبردی و آماده سازی برنامة 2سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد تهیه شده بود، چالش ها و روندهای 2۰18-21 میان مدت سازمان اصلی جهانی تأثیرگذار بر مواد غذایی و کشاورزی در دهه های پیش رو را بیان می کند. روندها و چالش هایی که در اینجا تحلیل می شوند، هم زاییدة بیم و هم مایة امید هستند. این کتاب اشاره دارد که پیشرفت زیادی در کاهش گرسنگی و فقر و بهبود امنیت غذایی و تغذیه حاصل شده است. افزایش بهره وری و پیشرفت های تكنولوژیكی به استفادة کارآتر از منابع و بهبود امنیت غذایی، کمك شایانی کرده است. اما بنابراین، تحلیل های ما از روندهای حاکم بیان می دارد که تحقق انداز سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، مستلزم تغییر و چشم تحولی در نظام های کشاورزی و غذایی در سرتاسر جهان است. نظر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد این است که اگر می خواهیم در کاهش گرسنگی و فقر موفق باشیم و در عین حال نظام های چالش اصلی وجود دارد که 1۰غذایی و کشاورزی نیز پایدار باشند، باید مد نظر قرار گیرند. این چالش ها عبارتند از: گسترش جمعیت نامتوازن که در دهه های آینده اتفاق می افتد، تهدیدهای ناشی از تغییر اقلیم، تشدید بلایای طبیعی و افزایش ناگهانی آفات و بیماری های فرامرزی و نیاز به سازگاری با تغییرات عمده ای که در نظام های غذایی جهانی رخ می دهد. الملل به این نگرانی ها دارد، ما از توجه فزاینده ای که جامعة بین خرسندیم. موضوعات و روندهای کلی، جامعة جهانی را به اقدامات و توافقاتی واداشته که دستور کار توسعة جهانی را بازآرایی نموده است. این توسعه ها، زمینة جهانی برای کار سازمان خواربار و موضوعات و روندهای کلی، جامعة جهانی را به اقدامات و توافقاتی واداشته که دستور کار توسعة جهانی را بازآرایی نموده است. این توسعه ها، زمینة جهانی برای کار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در آینده، در زیر چتر برنامة کار 2023 توسعه ی پایدار و اهداف توسعة پایدار را تشكیل می دهد که شامل اجلاس جهانی 5، توافق اقلیمی پاریس4 برنامة اقدام آدیس آبابا 7 و برنامة کاری دبیرکل سازمان ملل برای بشریت 6بشردوستانه می باشد. هدف از این گزارش، کمك به بسیج اقدامات مورد نیاز برای تحقق این برنامه های کاری جهانی است. این گزارش به درک مشترک از روندها و چالش های عمدة بلندمدتی کمك می کند که آیندة امنیت غذایي، تغذیه، فقر روستایی، کارآیی نظام های غذایی، پایداری و تاب آوری زندگی های روستایی، نظام های کشاورزی و مبنای منابع طبیعی آنها را تعیین می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هشت + چهارده =

فهرست